สื่อเผยแพร่ | ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกาย

แนวทางการสืบค้นข้อมูลกิจกรรมทางกาย

ระบบฐานข้อมูลนี้ออกแบบให้สามารถสืบค้นข้อมูลจากคำสำคัญจำนวนมากที่เกี่ยวข้อง ผู้สืบค้นสามารถพิมพ์คำสำคัญหลายๆ คำ ลงในช่องค้นหาในครั้งเดียว (ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย , คั่นแต่ละคำ) เช่น “เดิน แผ่นพับ วัยเด็ก” คำสำคัญแต่ละคำจะถูกสืบค้นโดยแยกตามการเว้นช่องไฟ Click เพื่อดูโครงสร้างการ tags คำสำคัญของฐานข้อมูล

ผลของการฝึกแบบวงจรด้วยความหนักสูงแบบประยุกต์โดยใช้น้าหนักตัวเป็นแรงต้านเป็นเวลา 8 สัปดาห์ต่อสัดส่วนของร่างกายและสมรรถภาพทางกายที่เปลี่ยนไปในหญิงอ้วนที่มีพฤติกรรมเนือยนิ่ง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเล่นเกมคอมพิวเตอร์สู่กิจกรรมทางกายในเด็กติดเกมในเขตจังหวัดพิษณุโลก
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้กิจกรรมทางกายผู้สูงอายุแบบองค์รวม
รายงานการสำรวจกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย ปี 2558
Development of Strategies for Creating Environments for the Prevention of Children Obesity; Identification of Problems (Year 1)
รูปแบบกิจกรรมทางกายเพื่อลดการเสื่อมถอยของสมรรถภาพการทำหน้าที่ทางกายสำหรับผู้สูงอายุ
วิถีชีวิตของประชาชนมุสลิมที่ส่งผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพผ่านการมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ
ประเมินผลโครงการจัดการกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชนอย่างมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูน
ผลของการออกกำลังกายแบบรำเซิ้งอีสานต่อความสามารถทางกายและคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุชาวไทย
ผลการเดินจงกรมสมาธิต่อสมรรถภาพทางกาย ระดับความจำ และความฉลาดทางอารมณ์ของผู้สูงอายุ
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทางกายเพื่อป้องกันการหกล้มผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือตอนบน
การฝึกสอน (Coaching) การออกกำลังกายของผู้สูงอายุด้วยกล้องคินเน็คท่์ (Kinect)
การออกกำลังกายแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชนบ้านดงสันเงิน และบ้านดงม่อนกระทิง อ.เมือง จ.ลำปาง
ผลของการฝึกออกกำลังกายที่มีต่อตัวแปรทางสรีรวิทยา และจิตวิทยาในผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
ผลของการออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ประดิษฐ์ใหม่ต่อคุณภาพการล้างไต การทำงานของหัวใจและหลอดเลือด ระบบเมตาบอลิซึม และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้อง
สมรรถภาพทางกายและกิจกรรมทางกายในเด็กพิการทางการได้ยินและการพูด ณ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดขอนแก่น
โปรแกรมกิจกรรมทางกายสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตเริ่มสูงหรือความดันโลหิตสูงปานกลางที่มารักษา ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ผลงานวิจัย PARC

Thai Children Can Swim and Survive
การพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนในประเทศไทย
ข้อเสนอระดับสากลต่อการมีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพโดยองค์กรอนามัยโลก
ประสบการณ์การเรียนรู้จากการเล่นของเด็ก ตามองค์ประกอบ Bloom’s Taxonomy
A Framework for Physical Activity Policy Research
Lessons on Promoting Physical Activities in Thai Local Authorities
Physically Active Play and Cognition An Academic Matter
การขาดกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชน
การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็ก
การส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อเข้าสู่สถานีระบบขนส่งมวลชนแบบราง – กรณีศึกษาสถานีบ้านทับช้าง
ความตรงและความเที่ยงของแบบสอบถามสำหรับวัดกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย 2558 สำหรับกลุ่มอายุ 14-17 ปี (งานวิจัยฉบับสมบูรณ์)
พลังงานจาก 4 กลุ่มกิจกรรมทางกายที่คนไทยใช้ในแต่ละวัน
รูปแบบการส่งเสริมการเคลื่อนไหวร่างกาย
แนวทางการพัฒนาระบบจักรยานเลียบคลองในเมือง กรณีศึกษา คลองแสนแสบ
โครงการพัฒนารูปแบบ สนามการเรียนรู้ฐานปัญญา
โครงการสำรวจ Report Card on Physical Activity for Children and Youth

เอกสารวิชาการ

คู่มือการจัดกิจกรรมทางกาย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็ก
คู่มือแนะนำการวิ่งเพื่อสุขภาพ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทย
Active Physical Play Important for All Ages.pdf
GPAQ Analysis Guide
Healthy Tips for Active Play
Play and Exercise in Early Years Physically active play in early childhood provision
bike and walk สิถึงจะเท่ มัวลังเลอยู่ทำไม วารสารคลอโรฟิลล์ พลังสร้างได้ในตัว ฉบับที่7
กลุ่มโรค NCD โรคที่คุณสร้างเอง
กินอย่างไรไม่อ้วน
ขยับ กระฉับกระเฉง เพื่อสุขภาพที่ดี
คู่มือการจัดโปรแกรมกิจกรรมทางกาย สำหรับผู้สูงอายุไทย
คู่มือการประเมินสมรรถภาพการทำหน้าที่ทางกายผู้สูงอายุ
ออกกำลังกายต้านโรค
อ้วนและอ้วนลงพุง

หนังสือ | วารสาร | คู่มือ

The importance of active play
ข้อแนะนำกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ
รูปแบบกิจกรรมทางกายผู้สูงอายุ

สื่ออื่นๆ